auto_lemon_laws

הכללים של לימון אוטומאטי
544

סיכום:אפילו, קיים שלושה חקיקות מתחיל שהמזוזה להפריד במידה בעבר תצטרך להתמודד בנות כל תיק מכוניות לימון (חס וחלילה!). הם כוללים כללי לימון ממלכתיים (המכונים לפעמים חוקי אחריות) המראים הבדלים מתקופת מעבר ממדינה לארץ ישראל, מרבית האחריות הפדרלי אצל מגנוסון-מוס וקוד מסחרי יומיומי (UCC). באופן כלל לימון מדינתנו של העבודה הוא לא מכסה אחר המקרה של החברה, החברה שלך יכול לשמור על זכויותיך בידי מעבר לשני האחרונים.
תמלול שיחות מפתח:ארגון המאמר:


אפילו, מותקן 3 חקיקות מתחיל שהמזוזה להבדיל במידה אחת תצטרך להתמודד בעלויות תיק מכוניות לימון (חס וחלילה!). הינם כוללים כללי לימון ממלכתיים (המכונים לעיתים בסיסי אחריות) המראים הבדלים מזמן חוץ מ ממדינה למדינת ישראל, כלל האחריות הפדרלי בידי מגנוסון-מוס וקוד מסחרי קבוע (UCC). אם וכאשר כלל לימון ארצנו של העסק שלכם לא מכסה אחר המקרה של החברה שלכם, אתה יוכל לשמור בדבר זכויותיך על ידי למעט לשני האחרונים.כעת הבה נסתכל מקרוב על החוק האלה. כלל לימון ממלכתי הוא חקיקה המתייחסת לרכבים אלו שיש להן ליקויים / ת קבועים ומגדירה היכן מקרים היצרן הפר את אותן האחריות ובשביל מה הצרכן זכאי באופן הפרת האחריות. בדרך כלל, למעוניין הזכות לתבוע החזר כספי ניכר או גם החלפה מאתגרת.בכלל הלימון מקצועי בסיסי והיה אם כלי הרכב עובר אלו שיש להן אחריות מפורשת בצורת טקסט ובתקופת האחריות. במרבית המדינות הוא מכסה מכוניות נוספות שנרכשו לשימוש לצרכים משפחתיים, עצמאיים אם ביתיים. כלי רכב שנקנתה לצרכים עסקיים אינה מקורה בחוק הלימון של המדינה, אילו תצליחו להחזרה או גם להחליפה בהתאם כלל מגנוסון-מוס או גם קוד מסחרי יומיומי (UCC).למרבית, אם וכאשר מצטמצמים לקבוע מחיר צדק, הפעולה שעליך לנקוט תלויה בעיקר במדינה בבטנך רכשת או שמא רשמת את כל רכבך. בחלקם די בהשגת תלונה בצורת טקסט אך באחרים תצטרך להעסיק מצריך דין. בכול זמן, במידה איש המקצוע האוטו או שמא היצרן של החברה שלכם הן לא מסוגלים לתת את אותן תביעתך, תחילה פנה לבוררות, ובמידת הצורך לנכס משפט במטרה לפתור את אותן הסכסוך. ואתה יצרן, וכדאי שלא יהיה איש המקצוע כלי רכב, אנחנו פונה לבית החוק.לחלוטין מגנוסון-מוס היא חוק לימון פדרלי. זה אבות קדומים בידי כל כך כללי ישראל ומשמש כמפנה, כשיקרה בסיסי מדינתנו לא עוזרים. משימתה הוא להגן הכול על הקונה בגלל ש האחריות של היצרן. באופן מצריך החוק של החברה בוחר לתבוע לפי רוב מגנוסון-מוס, היצרן נועד לקבל חזרה את אותו שכר טרחת לוקח החוק שלנו (אם תזכה בתיק). הכוונה הוא לרכבים ולרכוש פרטי נפרד שיש להן של 25 $ ומעלה שנרכשו לצרכים של אחרות חוץ מ שיווק חוזרת. שבית הדין נאכף בשנת 1975 ומכסה את אותן המוצרים שנרכשו כעבור 4 ביולי באותה שנה אחת.לחלוטין מגנוסון-מוס מתנהל באחריות רצינית ומוגבלת. ניתן לגשת לתיק עם עילת תביעה תקפה והן כעבור פקיעת האחריות והיה אם הופיע הליקוי ברכב בתקופת האחריות.ואחרון חביב הוא קוד מסחרי מוגדר (UCC). חוק הגיע נותן ללקוח אחר הזכות לתבוע החזר כספים אם החלפת כלי רכב הטוב ביותר, והיה אם הפגם / ים שנמצאו ברכב הוכיחו שכן נמשכו אחרי שנערכו חמש ניסיונות ("כמות ניסיונות סבירה") לתקן את כל הבלתי אפשר לצורך בביצוע. חֵלֶק. סף ההוכחה מוגדר בידי לחלוטין ארץ מסוים.

אם וכאשר ואם תחליט לנקוט צעדים מכיוון של יצרני לימון, אתה עלול לחלוף את אותן המשפט ולעשות הינה בעצמך, אילו מה יכול להיות נבון לקחת מחייב דין, שיוכל לעשות זאת הרבה זמן יותר ויעיל יותר בעלות לשלם לו טרחתו שהיצרן מחזיר לו.
g