Author: admin

הגיע להוריד את כל הלוח. למה שלא נתאמץ להפיק מהצלם את אותם הטוב ביותר.הגיע להוריד את כל הלוח. למה שלא נתאמץ להפיק מהצלם את אותם הטוב ביותר.

בעיר הקודש צפת, כאן המקווה של המקובל המפורסם, האר”י זצ”ל. המסורת מגלה שכל מי שטובל במקווה האר”י (אומרים שהינו במיוחד ...